Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Manteniment . Take Care

Instruccions per cuidar les joies

Un cop has rebut la teva joia, és important que sàpigues com guardar-la i tenir-ne cura. Aquí t'explicaré quatre coses essencials per tal de que la puguis lluïr bonica com el primer dia.

Primer de tot, les peces de plata com més les portis més brillaran ja que els olis corporals prevenen la oxidació. Hi ha alguna excepció, ja que algunes persones oxiden la plata amb el PH de la seva suor. 

Important tenir les joies guardades en un bon joier, que tanqui i sense estar barrejades amb altres materials o bisuteria. Dins el joier si hi poses un sobret antihumitat encara millor. Evita tot el que puguis els ambients humits (com el bany -dutxa) o tenir les joies damunt d'una tauleta mentre no les portis. 

Els productes de neteja com el lleixiu oxiden la plata, per tant millor si et treus les joies si has de tocar productes químics. Ah, i si és l'estiu has de tenir en compte que el Clor de les piscines també fa tornar la plata negra, ja que fa el mateix efecte que el lleixiu. 

Si tot i així tens una peça que se t'ha oxidat i l'has de netejar, et deixo una mini llista de com ho pots fer. 

Com netejar una peça de plata

El primer pas abans de netejar una peça de plata és classificar-la depenent del seu acabat i de si porta una pedra o no.

Com netejar una joia si porta pedra? Has de tenir en compte que gairebé tots els productes per netejar plata poden fer malbé les pedres poroses com la Turquesa, el Lapislàtzuli, les Perles, l’Ambre, els Opals,…em pots preguntar si la pedra de la teva joia admet productes de neteja o no. Per tant, el meu consell en joies amb pedra, si no saps si la pedra que porta és porosa, és fer servir sabó de rentar els plats (tipus Fairy o Mistol), esbandir amb aigua i eixugar amb un drap de cotó. Pots fer servir productes per netejar la plata amb pedres com el Quars (Ametista, Citrí, Quars Rosa, Herkimer), el Safir, el Robí, la Pedra Lluna i la Labradorita, les Àgates, la Turmalina, l'Aiguamarina,... i les crital·litzades com la Cobaltocalcita, la Calcedònia, l'Onix i el Granat Uvarovita.

Com netejar una joia amb acabat polit? Si tens una joia de plata polida, podràs utilitzar gairebé tots els productes per netejar-la. Jo utilitzo Hagerty Silver Clean, i el pots trobar en botigues de joieria o a Amazon. Aquest producte neteja les peces de plata només submergint-les dins del líquid i després n’hi ha prou en ensabonar-les i passar-hi aigua perquè quedin com noves. També és perfecte per netejar les peces amb acabat mate ja que aquest producte no és abrassiu o sigui que no poleix l’acabat mate de la peça ni ratlla les peces polides.

Per les joies de plata polida també pots fer servir un drap de polir, jo utilitzo Town Talk Original i també el pots trobar a les botigues de joieria o a Amazon. Aquest tipus de drap també és perfecte per netejar les peces que tenen algunes parts de l’acabat oxidades (com el meu anell de ploma). El pots fer sevir per netejar les arees polides tot mantenint les parts oxidades en negre.

Com netejar una joia amb acabat mate? Si tens una joia de plata amb acabat mate o ratllat no et recomano que facis servir el drap de polir ja que pot fer que la peça es vegi més bruta. Per netejar una joia amb l’acabat mate el millor és fer servir el Hagerty Silver Clean tal com us he explicat però si no vols invertir en un producte químic també pots fer servir Bicarbonat. És usual tenir Bicarbonat a casa, o sigui que el pots fer servir per netejar l’anell amb un raspall de dents vell que tinguis, barrejat amb sabó tipus Fairy, fa com una pasta abrasiva que neteja la plata. Un cop neta, només l'has d'eixugar amb un drap de cotó. Alerta, si utilitzes Bicarbonat en una peça polida pots ratllar la peça i fer que sigui mate enlloc de brillant. 

Com netejar una joia si té parts oxidades en l'acabat? Si tens una joia amb parts oxidades, la millor manera de netejar-la és fent servir el drap per polir o aigua i sabó. Si fas servir un netejador abrasiu l’únic que aconseguiras és que marxin les parts oxidades decoratives de la peça i que es vegi més polida.

........... ENGLISH ..........

Take Care instructions

Once you have received your jewelry, it's important you know how to store and take care of it. Here are four essential things you can do to make it look as beautiful as the first day.

First of all, the silver as more as you wear it, the brighter will it be as body oils prevent oxidation. There are some exceptions, as some people oxidize silver with their sweat.

It's important to store your jewelry in a good jewelry box, closed and not mixed with other materials or non silver jewelry. If you put an anti-humidity bag inside the box will be even better. Avoid humid environments (such as the bathroom-shower) or having jewelry over a table if you're not wearing it.

Cleaning products like bleach oxidize silver, so it’s better if you take off your jewelry if you have to touch chemicals. Oh, and if it’s summer you have to keep in mind that Chlorine from Pools also makes oxidise silver, it has the same effect as bleach.

If you still have a jewel that has rusted and you need to clean it, I leave you with a mini list of how you can do it.  

How to clean silver jewelry

First step on cleaning silver jewelry is classify it depending on the finish it has and if it has a stone on it or not.

How to clean if the Silver jewel has a stone. Take note that mostly of the products we can use can damage porous gemstones, like Turquoise, Lapis lazuli, Pearls, Amber, Opal,… you can ask me if the stone on your jewel accept cleaning products or not. So my advice on Gemstone silver jewels is clean the piece with dishwasher soap and a toothbrush. Rinse with water and dry with a cotton cloth. You can use cleaning products with stones like Quartz (Amethyst, Citrine, Pink Quartz, Herkimer), Sapphire, Ruby, Moonstone, Labradorite, Agathe, Tourmaline, Aquamarine,... and some druzy ones like Cobalto Calcite, Chalcedony, Onyx and Uvarovite Garnet.

How to clean a polished jewel? If you have a polished Silver jewel, you can use mostly of the products to clean it. I normally use Hagerty Silver Clean, you can find it on Amazon or specialised jewelry stores. This product cleans silver pieces only submerging the jewel inside and then rinse with soap and water. It’s also perfect to clean jewelry pieces with mat finish because you don’t need to use any abrasive product to clean, so it don’t polish your piece and don’t scratch the polished one.

For your polished Silver jewelry you can also use a Polishing cloth, I use Town Talk Original and you can find it at any jewelry supplier or Amazon. This kind of cloth is perfect to clean tarnished Silver pieces and also for some pieces that have some oxidised finish. You can use it to clean the polished areas and keep the oxidised parts still black.

How to clean a Silver mat finish jewelry? If you have a Silver mat jewel I don’t recommend use this cloth because it can make the piece look more tarnished. So, if you have a mat Silver ring you can use the Hagerty Silver Clean but if you don’t want to invest in a chemical product you can also use Bicarbonate. It’s usual to have Bicarbonate at home, so you can use it with a toothbrush to clean your ring, and once you finish you can also use dishwasher soap and a cotton cloth to dry. If you use Bicarbonate in polished pieces you can scratch the polish and make the Silver ring look more mat.

How to clean Oxidised jewelry? If you have Oxidised jewelry, the best way to clean it is with the Polishing cloth or use dishwasher soap and a cotton cloth. If you use any abrasive cleaning product you can make the oxidised parts go out and make the ring look more polished.