Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Granat . Garnet

     

Passió + Sensualitat + Creativitat 

Granat és com es coneix un grup de minerals nesosilicats amb propietats físiques i formes cristal·lines similars, però diferent composició química. Les principals varietats són: Pirop (vermell), Almandí (vermell violeta), Espessartina (taronja), Grossulària (verd, incolor, groc, marró), Uvarovita (verd intens) i Andradita (negre, groc, verd, marró).

Tot i que el granat s’associa habitualment al color vermell, aquestes pedres es poden trobar en gairebé qualsevol color i els seus cristalls solen ser petits; molts dipòsits són petits grans de cristalls dins o sobre la seva roca mare. El Granat cristal.litza en el sistema cúbic i té una duresa de 7,5 a l’Escala de Mohs. 

La paraula "granat" prové de la paraula llatina granatus per a llavor o gra, molt probablement una referència a les llavors del fruit de la magrana. De fet, alguns granats s’assemblen a les llavors de magrana en color, mida i forma. És una de les pedres precioses més antigues conegudes. Els arqueòlegs han recuperat collarets de granat i talismans de tombes i mòmies de l’antic Egipte.

Des de l’antiguitat, el color vermell tradicional granat s’associava amb el cor i la sang. Així, la gent creia que l’objectiu místic del granat incloïa el poder de contrarestar la malenconia, remoure el cor a grans fets, prevenir l’hemorràgia i millorar la circulació. El color granat i el foc interior també podrien presumptament remoure l’energia creativa d’una persona. Els granats s’han associat simbòlicament amb la força vital, especialment la força vital femenina.

El Granat és la pedra tradicional i moderna pels nascuts al Gener.

   

........... ENGLISH ..........

Passion + Sensuality + Creativity 

Garnets are a group of  silicate minerals that have similar physical properties and crystal forms, but differ in chemical composition. The most common varieties are Pyrope (red), Almandine (purple red), Spessartine (orange), Grossular (green, incolor, yellow, brown), Uvarovite (intense green) i Andradite (black, yellow, green and brown).

Although garnet is commonly associated with the color red, these gemstones can be found in almost any color and their crystals are usually small; many deposits are small grains of crystals in or on their host rock. Garnet cristallize at Cubic system and has 7,5 hardness in Mohs scale. 

The word “garnet” comes from the Latin word granatus for seed or grain, most likely a reference to the seeds of the pomegranate fruit. Indeed, some garnets do resemble pomegranate seeds in color, size, and shape. It’s one of the oldest known gemstones. Archeologists have recovered garnet necklaces and talismans from Ancient Egyptian tombs and mummies.

Since ancient times, garnet’s traditional red color was associated with the heart and blood. People believed garnet’s mystical purview included the power to counter melancholy, stir the heart to great deeds, prevent hemorrhage, and improve circulation. Garnet’s color and inner fire could also presumably stir a person’s creative energy. Garnets have been symbolically associated with life force, especially the feminine life force.

Garnet is both the modern and traditional birthstone for January.