Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Sobre mi . About me

   


Creadora, Dissenyadora, Col.leccionista de pedres, Mare, amant del Mar


Sóc la Marta Oms, joiera i gemmòloga, de Sabadell (Barcelona).

Cada una de les joies de Marta Oms està dissenyada i creada amb les meves mans dels del principi fins al final. Utilitzo tècniques tradicionals de joieria i passo la major part del temps serrant, llimant, soldant, polint, forjant i fent boques de pedres. La meva inspiració ve de la natura, d’un viatge, o a vegades d’una història que he llegit o d’un somni que he tingut, però la majoria de vegades és com si hi hagués algú parlant-me a cau d’orella i guiant les meves mans cap a una joia. 

M’agrada treballar amb metalls preciosos, especialment plata i or, i utilizant un bon nombre de les eines que he anat adquirint al llarg dels anys al meu taller. M’encanta veure que una joia viatja de la meva taula a les vostres mans i la gaudiu tant com jo ho he fet creant-la.


Una joia és allò que portem per fer el nostre cos més bonic. Com algú que es fa un tatuatge, canvia el seu pentinat o es fa un piercing, jo em canvio les joies cada dia depenent del meu estat d’ànim. M’agrada portar les meves joies tant com m’agrada ensenyar els meus tatuatges. 


Sempre he fet coses amb les mans. Quan era petita em passava moltes hores pintant i dibuixant. La meva mare sempre explica la història de com només necessitava un llapis i un paper per estar entretinguda. Sovint em deixava jugar i embrutar-me fent figuretes amb fang. El meu pare era fuster i feia, majoritàriament, joguines de fusta, les clàssiques com les cuinetes, casetes, cavallets, supermercats i petits mobles per les nines. Vaig treballar bastants anys al seu taller i és on vaig descobrir que havia nascut per treballar amb les meves pròpies mans.

Quan estava a l’Escola d’Art volia ser escultora, perquè m’agradava treballar amb tres dimensions i sobretot el foc i la forja. Un dia vaig descobrir que el meu professor d’escultura en realitat era joier i la meva pregunta va ser “ Ostres, això es pot estudiar?”. La seva resposta va obrir tot un món davant meu i aquell mateix dia vaig decidir que estudiaria joieria.

Als 18 anys vaig entrar a l’Escola Massana de Barcelona, on vaig aprendre sobre els metalls, forja, micro fusió, pedres, galeries i tot allò relacionat amb el món de la joieria. També vaig fer una especialització d’Esmalts al Foc i Clavat de pedres durant els últims anys de l’escola.

La meva fascinació per les pedres havia començat des de ben petita jugant amb la col·lecció de minerals de la meva germana, i quan vaig acabar Joieria vaig decidir estudiar Gemmologia on vaig obternir les titulacions de Gemmòloga per la Universitat de Barcelona i la FEEG (Federation for European Education in Gemmology).

De vegeades prens una decisió que saps que serà important per la teva carrera i d’altres no n’ets del tot conscient fins més tard. La questió és que la decisió de ser Gemmòloga m'ha fet descubrir tot un món ben different del de la joieria però alhora molt lligat a ell. També m’ha permés viatjar a Alemanya cada any a comprar pedres i treballar a fires internacionals com Inhorgenta (Munic) i Expominer (Barcelona). A més, he tingut el plaer de trobar-me amb artistes de tot el món i m’ha donat la oportunitat d’exposar les meves joies a galeries d'arreu.

Després de treballar bastants anys a botigues i galeries com Bàguena (Barcelona) i La Basilica Galeria (Barcelona) vaig decidir obrir el meu propi negoci el 2008. Des de llavors, he estat treballant com autònoma al meu taller. Les meves joies es venen a la meva botiga online i també treballo fent peces per encàrrec per altres galeries i botigues de joieria.

També sóc la editora del bloc 18kt.es des de 2006, un espai on comparteixo informació relacionada amb el món de la joieria. Si vols fer-hi una ullada aquí tens l'enllaç

    


Fet a Mà


Quan tries les joies de Marta Oms també estas triant…

· Joies que estàn fetes amb les meves pròpies mans al meu taller.

· Peces de qualitat i una experiència personal.

· Peces úniques que no trobaras enlloc més.

· Joies fetes amb amor, cura i passió.

A més, estas contribuint a fer que la meva maternitat sigui més conscient i feliç, ja que puc dedicar molt temps a les meves dues filles. Ser mare és un des regals més bonics que m’ha donat la vida i ser joiera és la millor manera de gaudir-ne. 


ENGLISH version

 


Owner, Maker, Designer, Gemstone Collector, Mother, Sea Lover


I’m Marta Oms, jeweller and gemologist, from Sabadell (Barcelona, Spain). 

Each Marta Oms piece is designed and built with my hands from start to finish. I use many traditional metalsmithing techniques in my work and spend most of my time sawing, filing, sanding, soldering, hammering and making bezels. My inspiration comes from nature, emerges from a trip, other times from a story I have read, or even from a dream I have had, but most times I feel that there is someone whispering and guiding my hands into a jewel.

You can find me working with precious metals, specifically gold and silver, using the large amount of tools I’ve acquired over the years at my workshop. I feel proud when a jewel travels to you and you love it the same way as I did when I was making it. 


A jewel is something we wear to beautify our body. As someone who gets a tattoo, changes their hair or gets a piercing, I change my jewellery every day depending on my mood. I like to wear my jewellery as much as I like to show off my tattoos.


I’ve always been making things with my hands. When I was a child I spent a lot of hours drawing and painting. My mother always tells the story of how she only needed a pencil and paper to entertain me. She used to let me get dirty making figurines with clay. My father was a carpenter and he used to make wood toys, the classical ones like little kitchens, houses, horses, supermarkets and small furniture for dolls. I had been working with him several years and this made me realise that I was born to work with my hands.

When I was at Art School I thought I wanted to be Sculptor, because I was more capable with three dimensional surfaces and objects than paintings. One day I discovered that my Sculpture teacher was a jeweller and my question was “Wow, is that something posible to study?”. The answer of this question opened a whole world on me and that day I decided that I will study for that. 

At 18 years I enrolled in Escola Massana at Barcelona, where I learned about metals, forging, micro fusion, stones, galleries and everything related to a jeweller. I also did a specialisation with Enamelling and Setting stones during the last year of Massana’s School. 

My fascination for gemstones started as a child playing with my sister’s mineral collection, and when I finished Jewellery I decided to study Gemmology where I earned Gemologist titles from Barcelona University, and the FEEG (Federation for European Education in Gemmology).

Sometimes you take a decision that you know it will be important for your career and sometimes you don’t realise it's important until later. The fact is that the decision to be Gemologist has led me to discover a whole world very different from jewellery but also very related to it. I have been traveling to Germany every year to buy gemstones and I also have worked in International Trade Fairs like Inhorgenta (Munich) and Expominer (Barcelona). I had the honour to meet artists from all the world and had the chance to exhibit my works worldwide.  

After working several years in jewellery shops like Baguena (Barcelona) and La Basilica Galeria (Barcelona) I decided to open my own business on 2008. Since then, I have been working as self employed in my studio built inside my home. My work is sold through my online store and I work also making custom pieces and my collections for other galleries and jewellery stores. 

Since 2006 I'm also the editor of 18kt.es, a contemporary jewelry blog where I share and create content related to jewelry. You can visit it here

    


Handmade with Love


When you choose Marta Oms Jewelry you are choosing...

· Jewelry that I create with my own two hands in my studio.

· Quality work with craftsmanship and a personal experience.

· Unique designs that you won't find anywhere else.

· Jewelry that was made with love, care and passion.

Also you’re contributing to make my motherhood more kid friendly because I can spend more time with my two daughters. Be a mother is one of the best gifts life gave me and my jewellery business the best way to enjoy it.