Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Plomes

“Cuando la sangre de tus venas retorne al mar y el polvo de tus huesos vuelva al suelo, quizás recuerdes que esta tierra no te pertenece a ti, sino que tú perteneces a esta tierra.” Proverbi Ute

Les plomes tenen molts significats diferents, però sempre s'han associat amb la llibertat, la transcendència i la comunicació amb els regnes espirituals.

Com a símbol en moltes cultures, les plomes sempre han representat una connexió amb els regnes espirituals i amb la divinitat. I per la seva connexió amb els ocells, sempre han estat un símbol de vol i llibertat, no només físicament, sinó també mentalment o espiritualment.

Com un ocell que s'enlaira pel cel il·limitat i té una visió de totes les coses des de dalt, les plomes simbolitzen la capacitat de transcendir i superar les teves barreres i limitacions mentals, per veure la imatge més gran i entendre el que realment importa.

Representen la llibertat de la teva ment i cor i la teva capacitat de viatjar, canviar i moure't per la vida amb llibertat.

Els nadius americans consideraven que les plomes eren regals del cel. Com a tal, portaven amb ells tot el poder dels ocells, el vent i l'aire, i el poder dels déus del cel.

………

“When the blood in your veins return to the sea, and the earth in your bones return to the ground, perhaps then you will remember that this land does not belong to you, it is you who belong to this land.” Ute Proverb

Feathers have many different meanings, but they have always been associated with freedom, transcendence and communication with spiritual realms.

As a symbol across many cultures, feathers have always represented a connection to spiritual realms and to divinity. And because of their connection to birds, they have always been a symbol of flight and freedom, not just physically, but also in a mental or spiritual sense.

Like a bird that soars through the boundless sky and has a view of all things from high above, feathers symbolize the ability to transcend and move beyond your mental barriers and limitations - to see the larger picture and understand what really matters.

They represent the freedom of your mind and heart and your ability to travel, change and move through life freely.

Native Americans considered feathers to be gifts from the sky. As such, they carried with them all the power of the birds, wind and air, and the power of the sky gods.