Enviament Gratuït per compres iguals o superiors a 200€ amb el codi GRACIES. :-D

Penjoll de plata amb cristall natural d'Ametista.
Penjoll de plata amb cristall natural d'Ametista.
Penjoll de plata amb cristall natural d'Ametista.
Penjoll de plata amb cristall natural d'Ametista.
Penjoll de plata amb cristall natural d'Ametista.
Penjoll de plata amb cristall natural d'Ametista.
Penjoll de plata amb cristall natural d'Ametista.
Penjoll de plata amb cristall natural d'Ametista.

Penjoll de plata amb cristall natural d'Ametista.

Marta Oms

Regular price €80,00 Sale

Penjoll de plata amb cristall natural d'Ametista.

De la col·lecció Isis.

Va amb una cadena de 70 cm de llarg.

És una peça única i feta a mà.

Mides cristall: Cada cristall té unes mides diferents, pots triar el que t'agradi més a les opcions.

..............

TRANSFORMACIÓ + PROTECCIÓ + ALLIBERAMENT DE L’ADDICCIÓ + AJUDA A DORMIR

Col.leccionada durant generacions pels amants dels cristalls, el nom d’Ametista prové de l’antiga llegenda grega de Bacus i dels seus poders embriagadors. Els grecs antics i els romans bebíen de calzes fets d’Ametista com a talismans contra la indulgència excessiva i l’addicció. La regalia anglesa va ser fins i tot decorada amb ametistes durant l’edat mitjana per simbolitzar la reialesa. S’han trobat joies d’Ametista datades ja des del 2000 aC.
Aquesta pedra ha estat associat a molts mites, llegendes, religions i nombroses cultures. Alguns relats històrics diuen que Sant Valentí tenia un anell Ametista tallat amb una imatge de Cupido. I per a aquells que coneixen la història de l’Antic Testament, l’Ametista era una de les dotze pedres precioses que representaven les dotze tribus d’Israel.
Durant molts anys, l’Ametista va ser considerada com una de les pedres més precioses, sovint afavorida per la reialesa o exclusivament pel clergat com a símbol de Crist. Fins i tot es va mantenir durant molts anys amb el mateix valor que el diamant. Però quan es van descobrir jaciments més abundants d’Ametista es va convertir en una pedra preciosa a l’abast de més persones, no només dels compradors més rics.
Leonardo da Vinci va dir una vegada que l’Ametista ajuda a accelerar la intel·ligència i a desfer-se dels pensaments malvats.
Actualment, l’Ametista ens recorda tractar sempre el cos i la ment com un temple sagrat. És una pedra de protecció, crea una bombolla ultraviolada de llum protectora al voltant de les persones i els espais, i és molt útil per l’insomni i els malsons. És una pedra transcendent, augmenta els poders psíquics i reforça la teva connexió amb totes les coses místiques i màgiques.
L’Ametista és la varietat violeta del Quars (SiO2) i deu el seu color a la irradiació, a les impureses de ferro i a la presència d’inclusions. La seva duresa (7 a l’escala de Mohs) és la mateixa que altres Quars i les millors varietats d’Ametista es poden trobar a Sibèria, Sri Lanka, Brasil i l’extrem Orient.
L’Ametista és la pedra dels nascuts al febrer i la pedra dels Aquari i Peixos.
............ ENGLISH .............

Sterling silver pendant with natural Amethyst crystal.

From Isis collection.

It's goes with a silver chain 70cm long.

This piece is a one-of-a-kind handmade pendant.

Crystal Size: Each crystal has different sizes, you can choose the one you prefer in options.

.............

TRANSFORMATION + PROTECTION + ADDICTION-RELEASE + SLEEP AID

Treasured by generations of crystal lovers, Amethyst’s name comes from ancient Greek legend of Bacchus and his intoxicating powers. Taking legend to heart, Ancient Greeks and Romans drank from Amethyst goblets as a talisman against overindulgence and addiction. English regalia were even decorated with amethysts during the Middle Ages to symbolize royalty. Amethyst jewelry has been found and dated as early as 2000 BC.
It has been associated with many myths, legends, religions, and numerous cultures. Some historical accounts say that Saint Valentine had an Amethyst ring carved with an image of Cupid. And for those familiar with Old Testament history, Amethyst was one of the twelve gemstones that represented the twelve tribes of Israel.
For many years, Amethyst was held to be one of the most precious gemstones, often favourited by royalty or exclusively by the clergy as a symbol of Christ. It was even held for many years in the same regard as the diamond. It wasn’t until the discovery of more abundant supplies of Amethyst that it became a gemstone enjoyed by more than just the wealthiest buyers.
Leonard da Vinci once said that amethyst helps to quicken intelligence and get rid of evil thoughts. 
Today, Amethyst reminds us to always treat body and mind as a sacred temple. A stone of protection, it creates an ultraviolet bubble of protective light around people and spaces, and it’s very helpful for insomnia and nightmares. A stone of transcendence, Amethyst heightens psychic powers, and will strengthen your connection to all things mystical and magical. 
Amethyst is a purple variety of Quartz (SiO2) and owes its violet color to irradiation, iron impurities and the presence of trace elements, which result in complex crystal lattice substitutions. Its hardness (a 7 on the Mohs scale) is the same as other Quartz and the best varieties of Amethyst can be found in Siberia, Sri Lanka, Brazil and the far East.
Amethyst is the traditional birthstone for February and a zodiac birthstone for Aquarius and Pisces.