Es fan enviaments setmanals amb Correos Express 24h, si teniu alguna pregunta em podeu escriure a hola@martaoms.com. Moltes gràcies! ;-D

Penjoll estalactita d'Ametista. Penjoll de plata amb estalactita natural d'Ametista.
Penjoll estalactita d'Ametista. Penjoll de plata amb estalactita natural d'Ametista.
Penjoll estalactita d'Ametista. Penjoll de plata amb estalactita natural d'Ametista.
Penjoll estalactita d'Ametista. Penjoll de plata amb estalactita natural d'Ametista.
Penjoll estalactita d'Ametista. Penjoll de plata amb estalactita natural d'Ametista.
Penjoll estalactita d'Ametista. Penjoll de plata amb estalactita natural d'Ametista.
Penjoll estalactita d'Ametista. Penjoll de plata amb estalactita natural d'Ametista.
Penjoll estalactita d'Ametista. Penjoll de plata amb estalactita natural d'Ametista.
Penjoll estalactita d'Ametista. Penjoll de plata amb estalactita natural d'Ametista.
Penjoll estalactita d'Ametista. Penjoll de plata amb estalactita natural d'Ametista.

Penjoll estalactita d'Ametista. Penjoll de plata amb estalactita natural d'Ametista.

Marta Oms

Regular price €90,00 Sale

Penjoll de plata amb estalactita natural d'Ametista. 

Va amb una cadena de plata de 50cm de llarg.

Peça única i feta a mà.

Mides penjoll: 52 x 51mm.

................

Transformació + Protecció + Alliberament de l'addicció + Ajuda a dormir

L'Ametista ens recorda tractar sempre el cos i la ment com un temple sagrat. Una pedra de protecció, crea una bombolla ultraviolada de llum protectora al voltant de les persones i els espais, i és molt útil per l'insomni i els malsons. És una pedra transcendent, augmenta els poders psíquics i reforça la teva connexió amb totes les coses místiques i màgiques.
L'Ametista és la pedra dels nascuts al febrer i la pedra dels Aquari i Peixos.

................

La combinació d’Ametista i estalactita és molt rara i només es troba en uns pocs llocs del món. Tenen un interessant nucli d’Àgata envoltada d’Ametista cristal.litzada amb tons de color violeta.

Les estalactites de l’Ametista reben aquest nom per la seva similitud en les aparicions de dipòsits de pedra calcària en formacions de coves. Les estalactites es formen a mesura que l'aigua carregada de carbonat càlcic cau en gotes del sostre de les coves. A mesura que continua el degoteig, les capes de calcita es dipositen en anells i, amb el temps, es queden entre elles creant la estalactita.

La "estalactita" d’Ametista no és ni calcària ni es forma en coves, sinó que és un tub d’Àgata que es forma al centre d’un agaf d’Àgata / Ametista dins d’una formació ígnea hidrotermal. Com que la composició química de l'aigua subterrània que omple la cavitat canvia, el color i la densitat dels anells principals canvien de manera corresponent. Una vegada que el centre d'Àgata s'ha format, els cristalls d'Ametista creixen a la superfície exterior.
Les estalactites es tallen a rodanxes per exposar tant el centre d'àgata com els cristalls morats circumdants.

............. ENGLISH ..........

Sterling silver pendant with natural Stalactite Amethyst crystal.

It goes with sterling silver chain 50cm long.

This piece is a one-of-a-kind handmade pendant.

Stone size: 52 x 51mm.

..................

Transformation + Protection + Addiction-Release + Sleep aid

Amethyst reminds us to always treat body and mind as a sacred temple. A stone of protection, it creates an ultraviolet bubble of protective light around people and spaces, and it’s very helpful for insomnia and nightmares. A stone of transcendence, Amethyst heightens psychic powers, and will strengthen your connection to all things mystical and magical.
Amethyst is the traditional birthstone for February and a zodiac birthstone for Aquarius and Pisces.

..................

The combination of both Amethyst and stalactites is very rare and found in only a few places in the world. They have a core of interestingly shaped and colored agate surrounded by crystalline amethyst in varied hues of purple.

The Amethyst stalactites are named after similar occurrences of limestone deposits in cave formations. Stalactites form as water laden with calcium carbonate drips from the roof of caves. As the dripping continues, layers of calcite are deposited in rings and over time they settle on top of each other creating the stalactite.

The Amethyst “stalactite” is neither a limestone nor a cave formation but, rather, a tube agate that forms in the center of an agate/amethyst vug within a hydrothermal igneous formation. As the chemical composition of the ground water which fills the cavity changes, the color and the denseness of the core rings change correspondingly. Once the agate center has formed then the Amethyst crystals grow on the outside surface.

Stalactites are cross cut into slices to expose both the agate center and surrounding purple crystals.